banner 2024

Regelingen en overige informatie

Disclaimer

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website www.swib.nl van Stichting Samen Werken in Breukelen (hierna te noemen SWIB).

2. Akkoordverklaring
Indien je deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, ben je niet gerechtigd www.swib.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien je gebruik maakt van www.swib.nl geef je daarmee aan, de Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. SWIB is echter te allen tijde gerechtigd je de toegang tot www.swib.nl te ontzeggen.

3.Wijziging
SWIB is te allen tijde gerechtigd de informatie op www.swib.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wij adviseren je om de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel SWIB
De website van SWIB heeft ten doel informatie te verstrekken over cursussen die door SWIB georganiseerd worden en biedt je de mogelijkheid om je in te schrijven en te betalen  voor deze cursussen. Hoewel SWIB de informatie op www.swib.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
SWIB kan op de website hyperlinks naar websites van partners van SWIB en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van jou als de gebruiker verstrekt. SWIB is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat SWIB deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op SWIB en alle informatie op deze website berusten volledig bij het SWIB, haar partners en eventuele adverteerders. SWIB behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van SWIB, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van www.swib.nl geldt: © 2022 SWIB, Nederland.

7. Informatie
De website www.swib.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van www.swib.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van SWIB. Het is niet toegestaan informatie die van www.swib.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
SWIB verleent jou als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan www.swib.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om www.swib.nl te kunnen raadplegen of www.swib.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om www.swib.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door www.swib.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden www.swib.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van www.swib.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
SWIB spant zich in om haar websites of de server(s) waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van www.swib.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van www.swib.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. SWIB staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. SWIB is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
SWIB sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van www.swib.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op www.swib.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf www.swib.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om www.swib.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van www.swib.nl.

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten (cursussen)
Voor de verkoop van de cursussen op www.swib.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van cursussen betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van www.swib.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.